2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 850 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 14 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

A new Cyclotron at YerPhi: Nuclear Physics & Society

Alikhanyan National Laboratory in Yerevan (Yerevan Physics institute) on its premises will soon take delivery of a new 18 MeV cyclotron for a modern diagnostic center funded by the Armenian government.  The cyclotron is purchased from a Belgian Company (IBA) and the  plan is to start installation of the  new 18 MeV cyclotron  in January of 2015. The cyclotron will be placed in a newly constructed, and specially designed building on the grounds of the laboratory. The new cyclotron, the Cyclone 18, is one of the most modern cyclotrons produced today in the world. The cyclotron will produce negative proton beams of 18 MeV and deuteron beams of up to 10MeV energies.

 

Figure 1 The IBA 18 cyclotron

The new cyclotron in addition to providing short-lived radioactive isotopes for Positron-Electron tomography will be used to expand the capability of YerPhI in nuclear physics research and the applications of nuclear science to society. The science questions explored at YerPhi will range from studying the stellar nuclear reactions essential, to the formation of the solar system to understanding the conditions responsible for life on earth, to applying the techniques and tools of nuclear science towards understanding early human development, environmental science, dating of art and archeological artifacts, as well as expanding capabilities of Armenia in medical treatment and diagnostic techniques.

This type of cyclotron is being implemented worldwide to produce radio-isotopes for hospitals and research centers all over the world. The production of radio-isotopes in Yerevan will provide services that presently do not exist to patients in Armenia and potentially provide sales to neighboring countries.  The cyclotron will place Armenia amongst a select list of the world’s countries with their own production of radio-isotopes that can be used in medical diagnostics and therapy.

The cyclotrons are also very versatile and can be used to carry out basic nuclear research. Some recent proposals  by scientists at YerPhi and approved by the Ministry of Science and Education include using the proton beams to study the

“Hoyle” state, which is the resonance state that captures an alpha particle to make Oxygen and hence the origin of life in our cosmos.  The state was discovered more than 50 years ago, but  remains a challenge in physics  worldwide. Scientists at YerPhi propose to measure the decay of the Hoyle state.

Another example of the kind of research that can be done at YerPHi with the new C-18 Cyclotron is the conversion of the proton beam into a neutron beam for use for a broad class of studies and experiments. Neutrons are fundamental particles that make up the nucleus along with protons. The properties of neutrons such as their charge neutrality makes them ideal probes to peer inside all types of matter, including properties of nuclei and various types of dense matter. Wavelengths of neutron are about the same as the distances between atoms making them an ideal tool to the study of engineering of materials, as well as biological, chemical,  and physical systems. Neutrons and the likelihood of various materials to absorb neutrons (cross-sections) are important to answering a broad range of open questions from astrophysics, nuclear physics, and material science. The production of a neutron beam at YerPhi will be an important experimental tool for the country of Armenia. Other societal applications of Nuclear Physics include energy, climate physics, physics of art and archeology.

Displaying IMG_6394.JPG

 

Figur 2. The president of Armenia S. Sargsyan, former minister of Health of RA D. Dumanyan and other high ranked officials and priests atthe groundbreaking ceremony October, 2012

Displaying IMG_6404.jpg

Figure 3. YerPhI director A. Chilingarian and the President of Armenia S. Sargsyan at the groundbreaking ceremony of the diagnostic center

DSC 3157

Figure. 4 The entrance of the building as it stands today.

« Բարձր էներգիաների ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա. գիտափորձեր ու մեթոդներ » աշնանային դպրոցին (Սեպտեմբերի 9-13, 2014)

Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու ԵրՖԻ–ի կողմից կազմակերպվող երիտասարդական գիտական
« Բարձր էներգիաների ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա. գիտափորձեր ու մեթոդներ » աշնանային դպրոցին (Սեպտեմբերի 9-13, 2014)
ԱԱԳԼ-ն (ԵրՖԻ) Հայաստանում առաջատար դեր է կատարումտարրական մասնիկների ֆիզիկայի հետազոտության բնագավառում, ուստի այս գիտական միջոցառման շնորհիվ դուք կցանոթանաք տարրական մասնիկների գրանցման տեխնիկայի, տվյալների մշակման հաշվողական մեթոդների և փորձարարական արդյունքների վերլուծություն կատարման հետ, կբացահայտեք փորձարարական միջուկային ֆիզիկայի գաղտնիքները:
Դպրոցի ընթացքում մատուցվելիք փորձարարական ֆիզիկայի դասընթացները օգտակար կլինեն նաև միջուկային բժշկության, մթնոլորտային և նյութաբանական ֆիզիկայի ոլորտներում մասնագիտանալուն:
Ակտիվ քնարկումները ոլորտի առաջատար հայ գիտնականների հետ, գիտելիքների և փորձի փոխանակումը միմյանց հետ կնպաստեն մասնակիցների հետագա գործունեության ծավալմանը իրենց ընտրած գիտական ասպարեզում: Այս դասախոսությունները խիստ օգտակար կլինեն տարրական մասնիկների ֆիզիկայով և աստղաֆիզիկայով զբաղվող ապագա մագիստրանտներին և երիտասարդ գիտնականներին:

Գիտական դպրոցի թեմաներն են՝
1. Ֆիզիկական և մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները
2. Քվանտային տեսության և քվանտային ինֆորմացիայի հիմունքներ
3. Քվանտային հավանականություն և վիճակագրություն
4. Տարրական մասնիկներ: Մասնիկների փոխազդեցության տեսակներ
5. Մասնիկներ գրանցող դետեկտորներ և գրանցման մեթոդներ
6. Բարձր էներգիայի աստղաֆիզիկայի փորձարարական մեթոդներ
7. Արագացուցչային և տարրական մասնիկների ֆիզիկայի գիտափորձերի սկզբունքներ
8. Կյանքի կարճ տևողություն ունեցող իզոտոպների ստացման եղանակներ
9. Ախտորոշող սարքերում կիրառվող մասնիկների դետեկտորներ
10. Տիեզերական Ճառագայթների հոսքերի չափումներ
11. Ամպրոպային վերգետնյա աճեր
12. Ռենտգենյան ճառագայթների ֆլյուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի տեսություն և կիրառություն

http://www.yerphi.am/index.php/yerphi-scientificprojects-menuitem/227-fall-school-2014
https://www.facebook.com/events/412719418866186/413118622159599/?notif_t=plan_mall_activity

verjnkan

ՏՃԲ-ն հյուրընկալում է Վորչեստեր պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողին

2014թ-ի ամռանը Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտի տիեզերական ճառագայթների բաժանմունքը (ՏՃԲ) հյուրընկալում է Վորչեստերի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի (Մասաչուսեթս, ԱՄՆ) ուսանող՝ Հարիսոն Վափորչյանին: Հարիսոնը Երեւան է ժամանել հունիսի 6-ին եւ սկսել է պրակտիկա անցնել ՏՃԲ-ում՝ այցելելով Արագած գիտկայան: Ամառվա ընթացքում՝ Արագած գիտկայանում (ծովի մակարդակից 3200մ բարձրության վրա), ՏՃԲ-ի աշխատակիցները վերանորոգում են մասնիկներ գրանցող դետեկտորների ցանցը, որը կիրառվում է արեգակնային եւ ամպրոպային արագացուցիչներիուսումնասիրությունների համար, ինչպես նաև տեղադրում են ԵրՖԻ-ում մշակված գրանցման նոր համակարգեր: 2014թ-ին կտեղադրվեն սցինտիլյատորների եւ Nal սպեկտրոմետրերի համակարգեր՝ հետազոտելու Արագածի ամպերից առաջացող, կարճ կյանք ունեցող իզոտոպների տրոհումներից առաջացած ցածր էներգիայի էլեկտրոնների եւ գամմա ճառագայթների հոսքերը: Բացի այդ, Հարիսոնը կմասնակցի Արարատյան դաշտավայրում՝ ամպրոպներից բարձր էներգիայի պոռթկումների օպտիկական մոնիտորինգի համակարգի տեղադրման աշխատանքներին, որի հանելուկային երևույթը այժմ աշխարհի բոլոր երկրների ֆիզիկոսների ուշադրության կենտրոնում է: Հարիսոնը Երեւանում կմնա մինչեւ օգոստոսի 11-ը, եւ մենք հույս ունենք, որ մեր բաժանմունքում անցած պրակտիկան օգտակար կլինի իր հետագա աշխատանքների համար:

Harisson

Նկար 1. Հարիսոն Վափորչյանը (ձախ) և տվյալների հավաքման և վերլուծության խմբի ղեկավար Արթուր Ռեյմերսը  տեղադրում են մասնկների նոր դետեկտոր Արագած գիտահետազոտական կայանում

 

CRD is hosting a student from Worcester Polytechnic Institute

 

In Summer 2014 the Cosmic Ray Division of Yerevan Physics Institute (YerPhI) is hosting Harrison Vaporciyan a student from Worcester Polytechnic Institute (Massachusetts, USA), where he is studying robotics engineering. Harrison has arrived in Yerevan on June 6-th and starts his internship at CRD by visiting Aragats Research Station. During the summer season on Aragats (3200 m above sea level) where road is opened from snow the employees of cosmic ray division repaired the network of particle detectors used for research of the violent solar events and Thunderstorms and install new detecting systems designed fabricated in YerPhI. In 2014 the systems of stacked scintillators and NaI spectrometers will be installed outdoor to research fluxes lowest energy electrons and gamma rays possibly originated from decay of short leaving isotopes brought by clouds on Aragats mountain. As well Harrison will participate in installing automotive system of optical monitoring of high-energy outbursts from thunderclouds to open space above Ararat valley – an enigmatic process now in the center of interest of physicists of all countries.  He is staying in Yerevan till the 11 of August and we hope that his internship at our division will useful for his future work and he will be able to put some of his knowledge of robotics into optical monitoring system.

Harisson

Figure 1. Harrison Vaporciyan (left) and data transfer and analysis group leader Artur Reimers  installing new particle detectors at Aragats Research Station

Aragats Sky Monitor Detected Russian Topol/SS-25 Rocket in Our Sky

On May 20, 2014 Russian Strategic Rocket Forces carried out a successful launch of a Topol/SS-25 rocket that was used to test “new combat payload for future intercontinental ballistic missile.” The rocket was launched at 21:08 Moscow Standard Time (17:08 Universal Coordinated Time – UTC) from the Kapustin Yar test site toward the Sary Shagan test site in Kazakhstan.

In Figs. 1-3 one can see the bright images in the sky at 17:12-17:13 CUT detected by Aragats Sky monitor. We idebtify this images as an evidence of Topol launch. The Aragats sky monitor is located at Aragats high-altitude research station of the Yerevan Physics Institute and is used for investigation of high-energy phenomena in terrestrial atmosphere. Namely, recording thunderclouds simultaneously with registration by other station facilities huge fluxes of  high energy particles.

The Aragats Sky Monitor gives you a live video view of the entire sky, day or night, rain or shine. The All Sky Cam is always on, always providing live full color video. You can see:

Sun, Moon, planets, stars, aurora, Milky Way & zodiacal light.

Clouds, their type and moving directions, precipitation, lightning, rainbows.

Aragats camera images available from the WEB  link:

http://crd.yerphi.am/Aragats_Sky_Monitoring

Նկ.1 Մեր երկնքում Արագած մոնիտորի գրանցած օբյեկտը /Ռուսական ռազմավարական հրթիռը Տոպոլ/ SS-25/

Նկ.1 Մեր երկնքում Արագած մոնիտորի գրանցած օբյեկտը /Ռուսական ռազմավարական հրթիռը Տոպոլ/ SS-25/

Նկ. 2. Տոպոլ /SS-25 հրթիռի ընթացքը

Նկ. 2. Տոպոլ /SS-25 հրթիռի ընթացքը

Նկ. 3 Տոպոլ /SS-25 հրթիռի թողած հետքը

Նկ. 3 Տոպոլ /SS-25 հրթիռի թողած հետքը

Երկինքն Ուսումնասիրող Արագած Մոնիտորը երկնքում հայտնաբերել է Ռուսական Տոպոլ/SS-25 հրթիռը

Մայիսի 24, 2014 թ. ռուսական ռազմավարական հրթիռային ուժերը հաջողությամբ իրականացրեցին Տոպոլ/SS-25 հռթիռի մեկնարկը, որի նպատակն էր փորձարկել <<միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի հետագա մարտական նոր ծանրաբեռնվածությունը>>:  Հռթիռի մեկնարկը սկսվել է Մոսկվայի ստանդարտ ժամանակով /MST/ 21:08-ին (Համաշխարհային կոորդիանացված ժամանակով (UTC) 17:08-ին) Կապուստին Յար փորձարկաման տեղամասից դեպի Սարի Շագան փորձարկման տեղամաս, Ղազախստան:

1-3 նկարներում կարող եք տեսնել ժամը 17:12-17:13 (UTC) ընկած հատվածում Արագած մոնիտորի գրանցած վառ պատկերները: Սա մենք համարում ենք Տոպոլ հռթիռի մեկնարկման ապացույց: Երկինքն ուսումնասիրող Արագած մոնիտորը՝ տեղակայված է Երևանի Ֆիզիկայի Ինստիտուտի բարձրադիր հետզոտական կայանում և կիրառվում է երկրային մթնոլորտի բարձր էներգիայի երևույթներն ուսումնասիրելու համար: Մասնավորապես՝ արձանագրում է ամպրոպաբեր ամպերը և միաժամանակ կայանի այլ սարքավորումների հետ միասին՝ գրանցում է բարձր էներգիայի մասնիկների ահռելի հուսքը:

Սույն մոնիտորը հնարավորություն է տալիս հետևել ամբողջ երկնքին` գիշեր, կամ ցերեկ, անձրևային, կամ պայծառ եղանակի ժամանակ՝ ռեալ ժամանակով: Բոլոր տեսախցիկները միշտ միացված են՝ տրամադրելով ամբողջական գունավոր պատկերներ ռեալ ժամանակում: Դուք կարող եք տեսնել՝

 • Արեգակը
 • Լուսինը
 • Մոլորակները
 • Աստղերը
 • Հյուսիսափայլը
 • Ծիր Կաթինը
 • Համաստեղությունները
 • Ամպերը և նրանց ուղղությունը
 • Տեղետվությունը
 • Ամպրոպները
 • Ծիածանը

Արագած տեսախցիկի կատարած պատկերները հնարավոր է տեսնել հետևյալ վեբ կայքում՝ http://crd.yerphi.am/Aragats_Sky_Monitoring

Նկ.1 Մեր երկնքում Արագած մոնիտորի գրանցած օբյեկտը /Ռուսական ռազմավարական հրթիռը Տոպոլ/ SS-25/

Նկ.1 Մեր երկնքում Արագած մոնիտորի գրանցած օբյեկտը /Ռուսական ռազմավարական հրթիռը Տոպոլ/ SS-25/

Նկ. 2. Տոպոլ /SS-25 հրթիռի ընթացքը

Նկ. 2. Տոպոլ /SS-25 հրթիռի ընթացքը

Նկ. 3 Տոպոլ /SS-25 հրթիռի թողած հետքը

Նկ. 3 Տոպոլ /SS-25 հրթիռի թողած հետքը